Jan 01,2015

高級N1

高級(N1)

 

 

●  內容:共15

 

每課皆為不同主題的文章,文章內容豐富實用,貼近日本社會文化,

搭配王老師解說不僅能提升解實力,亦能同時強加文法與寫作的能力。
 

●  堂數:38

 

●  每一課文章都是獨立的,因此歡迎隨時進來插班~!

 

 

 

課程畫面
 


 


 


 

 

 

 

上課試看影片