Jan 01,2015

中高級N2

中高級(N2)

 

 

●  內容:為自編教材無需另購書籍,共15

 

●  堂數:45

 

●  師資

 

原田千春老師教授各種題材聽力

王可樂老師教授文章文法和語彙 + 原田千春老師發音

 

●  每一課文章都是獨立的,因此歡迎隨時進來插班~!

 

 

課程畫面
 


 

 

 

 

 

 

上課試看影片