Mar 30,2016

現場教室補課系統

各位來教室現場上課的學生有福

 
本教室導入最新雲端派課技術
 
讓您不會漏掉任何一堂課

 

補課說明:

 

1.提供給現場請假同學補課

 

2.每堂課以當天日期命名,從請假天起開放7

 

3.密碼由教室人員提供

 

*專屬補課網址(請點)

 

補課方法如下圖:

 

 

 

如有任何問題請來信訊問

 

電話(05)5331007
 
信箱wangcolaneko@gmail.com